Home / Ειδήσεις / Υπουργείο Παιδείας: Τροπολογία για τα ψηφιακά πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας: Τροπολογία για τα ψηφιακά πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροπολογία που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι., την παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των ΑΕΙ, τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών, και την Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps», κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, από το υπουργείο Παιδείας. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” το οποίο εισάγεται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, από 1-1-2021 έως 30-6-2021, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έως την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, έχουν συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) είτε με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός χώρων των Α.Ε.Ι., εφόσον εξακολουθεί η αναστολή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία λόγω πανδημίας.

β. Προβλέπεται ότι, συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι. που έχουν συναφθεί και δεν έχουν λήξει έως την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων μεταξύ είτε Α.Ε.Ι. είτε των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., μπορεί να παρατείνονται με τους ίδιους συμβατικούς όρους, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

2.α. Παρέχεται η δυνατότητα μηχανογραφικής έκδοσης, Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) ή ψηφιοποίησης και ανάρτησης/απόθεσης στα εν λόγω Π.Σ., των απολυτηρίων τίτλων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και των εγγράφων που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία. Τα προαναφερόμενα έγγραφα εκδίδονται και χορηγούνται και ως ηλεκτρονικά έγγραφα [άρθρα 13 και 15 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ν.4727/2020)].

β. Κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την έκδοση αντιγράφων των ανωτέρω εγγράφων καθώς και βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών καθώς και τη διαβίβαση των προαναφερόμενων εγγράφων σε φορείς του δημοσίου τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., κάθε ειδικότερου συναφούς θέματος (οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας κ.λπ.).

3.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 220 ν.4610/2019 (κάλυψη στεγαστικών σχολικών μονάδων) και προσδιορίζονται οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται επίσης από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πέραν της τοποθέτησης προσωρινών αιθουσών και ανέγερσης μονίμων σχολικών δομών που ήδη προβλέπεται).

Στις προαναφερόμενες κατηγορίες συμπεριλαμβάνονται δαπάνες, με φορέα υλοποίησης είτε το δήμο ή την Ανώνυμη Εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤ. ΥΠ. Α.Ε.), που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

-δαπάνες εξοπλισμού των προσωρινών αιθουσών και των βοηθητικών τους χώρων καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια ή υπηρεσία για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας αυτών,

-δαπάνες για μελέτες, έργα και υπηρεσίες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων ή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και σε αδόμητα γήπεδα.

4. Με υπουργική απόφαση, ορίζεται, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο φορέας ή οι φορείς με αρμοδιότητα Εθνικού Οργανισμού (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus+» και «European Solidarity Corps» στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή

About skaigr