Home / Ειδήσεις / Επίσκεψη Μητσοτάκη στον Πειραιά
ÅðéóêÝøç ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç óôï Ãåíéêü Êñáôéêü Íïóïêïìåßï "Ã. ÃåííçìáôÜò" ôçí ÔåôÜñôç 16 Ìáñôßïõ 2016, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ íïóïêïìåßïõ óôï ðëáßóéï ôçò ãåíéêüôåñùí åîåëßîåùí óôï ÷þñï ôçò õãåßáò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Επίσκεψη Μητσοτάκη στον Πειραιά

Περιοχές του Πειραιά θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί, αρχικά, το εργοτάξιο του Μετρό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, θα μεταβεί στο βιομηχανικό – επιχειρηματικό πάρκο Σχιστού, όπου θα συναντηθεί με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός του πάρκου.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα επισκεφθεί επίσης το εμπορικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της πόλης

About Andreas Chondros

Avatar