Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ κατέληξε σήμερα σε μια άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο παράτασης των ισχυόντων κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ έως το τέλος του 2022 και την εκταμίευση των επιπλέον 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης προς τους Ευρωπαίους αγρότες. Αυτή η άτυπη συμφωνία αποτελεί συνέχεια μιας αρχικής συμφωνίας τον Ιούνιο.