Home / Ελλάδα / ΣτΕ: Ακυρος ο ΕΝΦΙΑ σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτζά και Δελφούς Αμφίσσης

ΣτΕ: Ακυρος ο ΕΝΦΙΑ σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Νέο Βουτζά και Δελφούς Αμφίσσης

Παράνομο έκριναν οι σύμβουλοι του Β’ Τμήματος του ΣτΕ τον τρόπο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών σε 4 περιοχές συμπαρασύροντας έτσι και τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Με αυτό ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση που καθόριζε τις αντικειμενικές αξίες στην Φιλοθέη, το Ψυχικό, τον Νέο Βουτζά και τους Δελφούς Αμφίσσης.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι ο προσδιορισμός έγινε χωρίς να υπάρχει “διαφανής,   ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια  μεθοδολογία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010)”  αλλά και ότι δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου ή Κοινότητας, όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, για δημοσιονομικούς λόγους και για να μην υπάρξουν προβλήματα στον κρατικό προϋπολογισμό κρίθηκε ότι δεν πρέπει να επιστραφούν χρήματα, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη πριν από την εκπνοή του 2016 να καθορίσει νέες αντικειμενικές αξίες στις επίμαχες περιοχές.

Ειδικότερα, η 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος με σειρά αποφάσεων της έκρινε  ότι «κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά».

Επιπρόσθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν: «Κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του, ο ως άνω ορισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.

Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».

Μετα ταύτα οι αιτήσεις των κατοίκων έγιναν δεκτές, ωστόσο, στις αποφάσεις του το δικαστήριο σημειώνει ότι για να μην υπάρχει διαταραχή των φορολογικών  όδων του κράτους για το 2016 ” η ακύρωση καθεμίας των επίμαχων ρυθμίσεων της παραγράφου 2α της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης πρέπει να μην αναδράμει στο χρόνο έναρξης ισχύος της (21.5.2015), αλλά στις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο».

πηγή:iefimerida.gr

About Andreas Chondros

Avatar