Home / Οικονομία / Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη

Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη

Η εισήγηση μου έχει σαν στόχο να απαντήσει σε δύο ερωτήματα:

– Ποια η σημασία της προώθησης στην χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής και ποιος ο ρόλος της στην βιώσιμη ανάπτυξης;

Ορίζοντας τις δύο βασικές έννοιες και λαμβάνοντας υπόψη κοινά αποδεκτές παραδοχές για τον αγροδιατροφικό τομέα, θα προσπαθήσουμε να σχηματοποιήσουμε μια στρατηγική προώθησης.

Και οι δύο (προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη) είναι έννοιες κλειδιά για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα ειδικά στην σημερινή εξαιρετικά δυσχερής περίοδο που διανύουμε. Ορισμένα οικονομικά δεδομένα που αναδεικνύουν την σημασία του αγροδιατροφικού τομέα εν καιρώ κρίσης:

– Η αξία της ελληνικής γεωργικής παραγωγής είναι 10,2 δις ευρώ το 2013: το 2,5% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ28 (408 δις)

– Ο κύκλος εργασιών του κλάδου τροφίμων και ποτών ανήλθε στα 11,3 δις και του αντίστοιχου ευρωπαϊκού στο 1 τρις ευρώ το 2013

– Η αξία των εξαγωγών μας ανήλθε το 2014 στα 4,28 δις (16,5% των συνολικών εξαγωγών), με τα 3,2 δις ευρώ να είναι προς την ΕΕ28 ενώ την ίδια ώρα η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών ανήλθε στα 388,4 δις (8,38% επί του συνόλου).

Ο διεθνώς αποδεκτός ορισμός για την βιώσιμη ανάπτυξη την ορίζει ως αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη γενικά καλύπτει τον ζωτικό χώρο τριών εφαπτόμενων και αλληλοεξαρτώμενων κύκλων: κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον. Ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα αυτό μεταφράζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα: βιώσιμος εφοδιασμός, επάρκεια / αποδοτικότητα πόρων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και βιώσιμη κατανάλωση.

Στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 όπως έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίθεται ως στρατηγικό στόχος η μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα με αυτόν της μεταποίησης / τυποποίησης και των καταναλωτών, έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού συστήματος και αειφορία ενός τέτοιου συστήματος.

Ο στόχος συμπλέει με τον στόχο που έχει θέσει ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διατηρηθεί το μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλη την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει όμως ότι η παραγωγή άριστων τροφίμων και ποτών, μοναδικών και ποιοτικά διαφοροποιημένων, δεν είναι αρκετή. Έτσι θέτει την προώθηση ως το βασικό μέσο για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαίων παραγωγών σε υψηλά επίπεδα.

Ας κοιτάξουμε τώρα συνοπτικά ποια είναι η κατάσταση του αγροδιατροφικού τομέα στην χώρα μας εντοπίζοντας τα πιο σημαντικά κατά την προσωπική μου άποψη, θετικά και αρνητικά στοιχεία.

Τα αρνητικά :

– η παθητική προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

– η απουσία συνολικής μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής εξαγωγών

– η περιορισμένη έκτασης τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων

– η αδυναμία προώθησής τους / διείσδυσής τους στις αγορές του εξωτερικού και τέλος

– η χαμηλή ανταγωνιστικότητα

Τα θετικά:

– οι ικανοποιητικοί φυσικοί πόροι και οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες

– το γεγονός ότι παράγουμε αγροτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας

– τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην τυποποίηση και διαφοροποίηση προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία

– Η εγγύτητα νέων αναπτυσσόμενων αγορών (Αν. Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή)

– Η Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά των 500 εκ. καταναλωτών

Η προώθηση είναι η διαδικασία εμπλοκής και επικοινωνίας με το ευρύ ή ένα εξειδικευμένο κοινό με την χρήση διαφορετικών μηχανισμών μάρκετινγκ που στηρίζονται σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή ιδέα: σε ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Η προώθηση πρέπει να δίνει απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα:

– ποια είναι η αγορά μας;

– Ποιο είναι το μήνυμα / αφήγημα που θέλουμε να περάσουμε, ποιος ο χρονικός ορίζοντας και τι χρήματα διαθέτουμε;

– τι στόχους έχουμε θέσει;

– Τι προσδοκούμε να επιτύχουμε;

Ας απαντήσουμε λοιπόν στα ερωτήματα που θέτει η προώθηση και με βάση τις απαντήσεις να ορίσουμε κατά την προσωπική μου άποψη το πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης στην χώρα μας.

– ποια είναι η αγορά μας;

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα είναι παγκοσμιοποιημένος καθώς τα προϊόντα μας είναι τοποθετημένα σε όλες τις αγορές του κόσμου. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την πραγματικότητα: Η βασική μας αγορά είναι η Ευρώπη των 28 Κρατών Μελών. Με αυτή θα πρέπει να συμβαδίζουμε, να την διαμορφώνουμε, να την προσαρμόσουμε στις δικές μας ικανότητες και να προσαρμοζόμαστε στις δικές τις ανάγκες.

– Ποιο είναι το μήνυμα / αφήγημα που θέλουμε να περάσουμε, ποιος ο χρονικός ορίζοντας και τι χρήματα διαθέτουμε;

Το αφήγημα μας πρέπει να έχει την βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο: στην χώρα μας παράγουμε αγροτικά προϊόντα σε απόλυτη αρμονία με τις ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής. Συνθήκες που εξασφαλίζουν το μοναδικό, εδαφολογικά και κλιματολογικά, πλούσιο περιβάλλον της χώρας μας, η στενή σχέση των ανθρώπων με αυτό και η μακραίωνη παράδοση και ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην παραγωγή τροφίμων και ποτών με υψηλή διατροφική αξία. Αξιοποιώντας πλήρως στην παραγωγή και την μεταποίηση τις πλούσιες πηγές ενέργειας, μειώνοντας στο ελάχιστο το ενεργειακό αποτύπωμα και ανακυκλώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων μας. Από ελληνικές πρώτες ύλες προσφέρουμε υψηλής προστιθέμενης αξίας τρόφιμα και ποτά, που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες, προτιμήσεις και επιθυμίες των καταναλωτών με σεβασμό στο παρόν και το μέλλον.

Το αφήγημα αυτό δεν έχει χρονικό ορίζοντα: πρέπει να είναι σταθερό, ομοιόμορφο, προσαρμοσμένο στις περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες και να αναδεικνύει όλα τα επιμέρους πλεονεκτήματα τους.

Η χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συνδεθεί με την αξία των εξαγωγών ως ποσοστό τους. Παράλληλα οι πόροι του Εθνικού Συστήματος Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020 θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Στα πλαίσια του νέου Κανονισμού 1144/2014 για ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης, οι φορείς (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, μεταποιητικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να προχωρήσουν σε λειτουργικές ομαδοποιήσεις που θα εκμεταλλευτούν τα υψηλά ποσοστά χρηματοδότησης που έχουν προβλεφθεί. Τέλος η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να εργαστεί με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ενδυναμώνοντας τις συνέργειες σε δράσεις προώθησης.

– τι στόχους έχουμε θέσει;

Ο στόχος είναι απλός: ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα πυλώνας της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Όντας στο επίκεντρο της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και επιτακτική ανάγκη.

– Τι προσδοκούμε να επιτύχουμε;

Η αντιστροφή του εμπορικού ελλείμματος αγροτικών προϊόντων είναι ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει από την αύξηση των εξαγωγών σε υφιστάμενες και νέες αγορές και από την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Δευτερευόντως από την αύξηση της παραγωγής διαφοροποιημένων προϊόντων όπως τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και παραδοσιακά προϊόντα και τα βιολογικά.

Τέλος την αλλαγή της νοοτροπίας μας: δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου αλλά είμαστε μοναδικοί στον κόσμο.

*Προεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Οικονομοτεχνικής Α.Ε


Πηγή: http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/epixeiriseis/item/232032-proothisi-kai-biosimi-anaptiksi

About totritomati

totritomati