Home / Ειδήσεις / Με φυλάκιση απειλούνται τώρα οι φοροφυγάδες

Με φυλάκιση απειλούνται τώρα οι φοροφυγάδες

Αποζημίωση ηθικής βλάβης θα διεκδικεί το Δημόσιο

Ποινές από ένα έως και δέκα έτη – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων – Ενεργοποίηση του νόμου 4337/2015 – Έγκλημα και η ανακριβής δήλωση στοιχείων για τον ΕΝΦΙΑ

Τις αλλαγές που επιφέρει στις διώξεις και τις ποινές για φοροδιαφυγή ο νόμος 4337 του Οκτωβρίου 2015 ενεργοποιεί και εξειδικεύει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε.

Έτσι, με φυλάκιση 2 ετών τιμωρούνται όσοι αποκρύψουν άμεσους φόρους και τέλη πάνω από 100.000 ευρώ ή έμμεσους φόρους πάνω από 50.000 ευρώ, ενώ με κάθειρξη αν ξεπερνάνε τα 150.000 ή 100.000 ευρώ αντίστοιχα (ανά έτος). Τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση προβλέπεται και για όποιον λαμβάνει ή εκδίδει πλαστά και εικονικά στοιχεία, ασχέτως ύψους και αξίας.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το newmoney.gr, για να εξαναγκαστούν οι φορολογούμενοι να δεχθούν και να πληρώσουν τον φόρο που τους επιβάλουν οι ελεγκτές, ο νέος νόμος προβλέπει πως ακόμα και αν κάνουν προσφυγή στα δικαστήρια ή στην Διεύθυνση Επίλυσης φορολογικών Διαφορών, η ποινική δίωξη θα προχωρά κανονικά, χωρίς να περιμένει να φανεί αν τελεσίδικα δικαιωθεί ή όχι ο ελεγχόμενος.

Επιπλέον, και αν ακόμα πρόκειται για φοροδιαφυγή σε βαθμό πλημμελήματος, οι εκπρόσωποι του δημοσίου παίρνουν εντολη από τον ΓΓΔΕ να ζητούν αποζημίωση και αποζημίωση 10% για την ηθική βλάβη που υπέστη το Κράτος από την συμπεριφορά του φορολογουμένου.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος Πιτσιλή προβλέπει ότι:

1. Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ ή στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), διαπράττει όποιος, με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των φόρων, αποκρύπτει φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

Τα ως άνω εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

-με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
-με ποινή κάθειρξης, εφόσον, κατά τα ως άνω, το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ

2. Έγκλημα φοροδιαφυγής στους έμμεσους και παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, Φόρος Κύκλου Εργασιών, Φόρος ασφαλίστρων, τέλη κλπ) διαπράττει όποιος, με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή αυτών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους παραπάνω φόρους, τέλη ή εισφορές, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.

Το έγκλημα φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., τιμωρείται :

-με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
-με ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στο φόρο κύκλου εργασιών, στο φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής :

-με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά περίπτωση, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
-με ποινή κάθειρξης εφόσον, κατά τις ανωτέρω ίδιες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς, υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ

3. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία, ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Τα ως άνω εγκλήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών (ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής). Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής.

Τα παραπάνω εγκλήματα τιμωρούνται :

-με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ,
-με ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

4. Ορίζεται πάντως ότι δε θεωρείται εικονικό για τον λήπτη το φορολογικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.

5. Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι θεωρούνται και όσοι με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεση των εν λόγω εγκλημάτων. Θεμελιώνεται και ποινική ευθύνη ως άμεσου συνεργού και για τον εν γνώσει υπογράφοντα ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, ή για όποιον με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων.

6. Με βάση το νέο νόμο του 2015, ορίζεται ρητά ρητή ότι η ποινική διαδικασία κινείται ανεξάρτητα από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και την άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο! Η ποινική δίκη, δυνητικά μόνον και όχι υποχρεωτικά, μπορεί να αναστέλλεται μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου. Συνεπώς, η μηνυτήρια αναφορά από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης υποβάλλεται ανεξάρτητα από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ή από την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, ή από την καταβολή εκ μέρους του φορολογούμενου μέρους ή του συνόλου της οικείας οφειλής.

7. Το Δημόσιο, ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, εφόσον αυτά τιμωρούνται ως πλημμελήματα (ποινή φυλάκισης) αλλά κρίνονται ως σοβαρές από την εφορία, θα ζητεί από το Δικαστήριο να επιδικάζεται σε βάρος του δράστη και υπέρ του Δημοσίου, ένα εύλογο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση από την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο, λόγω της προσβολής του κύρους του από τη συμπεριφορά του φορολογουμένου. Ενδεικτικώς, η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του Δημοσίου μπορεί να εκκινεί από το 1/10 του ύψους της φορολογικής διαφοράς, ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστώνονται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εγκλήματα φοροδιαφυγής κακουργηματικής φύσης (τιμωρούμενα με ποινή κάθειρξης), η μηνυτήρια αναφορά θα υποβάλλεται χωριστά για κάθε ένα από αυτά, ενώ στις περιπτώσεις διαπίστωσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής πλημμεληματικής φύσης, αρκεί η υποβολή μίας μηνυτήριας αναφοράς για όλα τα διαπιστωθέντα πλημμελήματα, ανά είδος φόρου, τέλους, εισφοράς, ή προστίμου.

8. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αδικημάτων φοροδιαφυγής που τελέσθηκαν έως 31-12-2013 (με βάση Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου), κάθε φορά που ο φορολογούμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αρχική απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου που εκδίδεται σε βάρος του με οποιοδήποτε σήμερα προβλεπόμενη διαδικασία, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, θα υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές μόνο στις περιπτώσεις που η οικεία οφειλή δεν καταβληθεί από τον φορολογούμενο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Αντιθέτως, στις συγκεκριμένες ως άνω περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), η μηνυτήρια αναφορά θα υποβάλλεται αμελλητί, αμέσως δηλαδή μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και πάντως αμέσως μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας άσκησής της, σε περίπτωση μη άσκησης αυτής.

Ωστόσο η υπόθεση θεωρείται ότι περατώνεται οριστικά για τη Φορολογική Διοίκηση εφόσον ο φορολογούμενος εξοφλήσει τη συνολική οφειλή του, όπως αυτή θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ενώπιον της Δ.Ε.Δ. και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.

Πηγή: newmoney.gr

About Kostas Athanasoulis

Kostas Athanasoulis