Home / Ειδήσεις / Βελτίωση στα κέρδη προ προβλέψεων το 2015 παρουσίασε η Alpha Bank

Βελτίωση στα κέρδη προ προβλέψεων το 2015 παρουσίασε η Alpha Bank

Ενισχύθηκε η θέση της μέσω ανακεφαλαιοποίησης

Αθήνα
Νέα βελτίωση στα κέρδη προ προβλέψεων παρουσίασε η Alpha Bank το 2015, ενισχύοντας παράλληλα σε σημαντικό βαρθμό την καθαρή της θέση μέσω της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησής της.
Ωστόσο λόγω των υψηλών προσβέσεων που διενεργήθηκαν, βάση της αξιολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού της που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά και της νέας αύξησης των επισφαλειών.
Ως αποτέλεσμα, οι μετά από φόρους ζημιές ανήλθαν 3,37 δισ. ευρώ έναντι ζημιών 329 εκατ. ευρώ το 2014, σε επίπεδο ομίλου.
Από την άλλη πλευρά όμως το προ προβλέψεων αποτέλεσμα κατέγραψε ετήσια αύξηση 8%, ανερχόμενο σε 1,15 δισ. ευρώ, στο σύνολο της χρήσης, λόγω κυρίως των κινήσεων περικοπής κόστους που υλοποιήθηκαν.
Σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης τόνισε ότι «το 2015 αποτέλεσε ένα δύσκολο έτος που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη εκροή καταθέσεων, την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την ανάγκη για περαιτέρω άντληση κεφαλαίων. Σε αυτό το περιβάλλον και παρά την ανάσχεση της επιτεύξεως των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου, η χρηματοοικονομική μας επίδοση επέδειξε αντοχή».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «κατόπιν της ολοκληρώσεως της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΚΤ, καλύψαμε επαρκώς τις απαιτούμενες ανάγκες υπό το δυσμενές σενάριο με τη συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτών επενδυτών».
Ο κ. Μαντζούνης πρόσθεσε ότι «η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, το πιο ευνοϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η αυξημένη επιχειρησιακή μας δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες λύσεις στους Πελάτες μας, με σκοπό να επιτύχουμε την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων».
Σε σχέση με τους στόχος του 2016 υπογράμμισε πως «θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών για μείωση του λειτουργικού κόστους και περαιτέρω περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως».
Κατέληξε δε τονίζοντας ότι «η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη εντός του 2016, καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως το β΄ εξάμηνο του έτους και ακολούθως να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία».
Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων
– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.931,7 εκατ. ευρώ (+0,6%), κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως λόγω της αυξημένης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και τη μικρότερη συνεισφορά των χορηγήσεων.
– Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το δ΄ τρίμηνο 2015 παρά την περαιτέρω μείωση του Ενεργητικού (-5% σε ετήσια βάση).
– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση λόγω της αναιμικής οικονομικής δραστηριότητας κυρίως το γ΄ τρίμηνο 2015.
Κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 τα καθαρά έσοδα από προμήθειες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 83 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από την αύξηση των ρυθμίσεων δανείων και τη χρήση καρτών κυρίως για συναλλαγές λιανικής.
Κύριες εξελίξεις

– Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,56 δισ. ευρώ με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής
Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment – “CA”) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.
– Καθαρή κεφαλαιακή βάση χωρίς υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (“CoCos”) ή προνομιούχες μετοχές υπέρ του Δημοσίου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε
89%, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε σε 11%.
– Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 8,7 δισ. και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 5,64.
– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1.149,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω
βελτιώσεως της αποδοτικότητας.
Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8% παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού.
– Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 1.153,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον τεθέντα στόχο για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών σε 1,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το 2015 υποχώρησε σε 50,1% έναντι 54,1% το προηγούμενο έτος. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επιδόσεως θέτουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση του Δείκτη Εξόδων/Εσόδων το 2016.
– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015 σε 24,4 δισ. ευρώ, ως συνέπεια της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και της πρόσφατης αυξήσεως των υπολοίπων καταθέσεων. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε 19,6 δισ. ευρώ.
– Οι νέες καθυστερήσεις κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 214 εκατ. ευρώ έναντι 520 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των ρυθμίσεων δανείων και των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
– Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 69% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους 3 δισ. το 2015, λαμβανομένου υπ’ όψιν του συνολικού αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ
– Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση (-0,2%) και διαμορφώθηκαν σε 2.303,1 εκατ. ευρώ, παρά τις  αντιξοότητες του 2015.
– Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 1.153,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της
μειώσεως των Δαπανών Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το 2015
διαμορφώθηκε σε 50,1%.
– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1.149,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση.
– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ το 2015 και συμπεριλαμβάνουν ζημίες απομειώσεως ύψους 1,65 δισ. με βάση το συνολικό αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”).
Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 664,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων προβλέψεις ύψους 443 εκατ. ευρώ σχετίζονται με δάνεια που συμπεριελαμβάνοντο στο AQR.
– Ζημίες μετά από Φόρους -1.371,5 εκατ. ευρώ το 2015.
Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού
– Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 3,4 δισ. ευρώ ή 6,8% ετησίως σε 46,2 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αυξήσεως των προβλέψεων.
– Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 26,7% σε ετήσια βάση σε 31,4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των εκροών, κυρίως κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο.
Ωστόσο, το δ΄ τρίμηνο 2015 τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.
– Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 147% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 έναντι 116% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων.
– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015 λόγω της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου και των πρόσφατων εισροών καταθέσεων και ανήλθε σε 24,4 δισ. ευρώ
στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.
Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 19,6 δισ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο 2016 η χρηματοδότηση
από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 24,2 δισ. ευρώ
– Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69% το δ΄ τρίμηνο 2015. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Newsroom ΔΟΛ

About Kostas Athanasoulis

Kostas Athanasoulis