Home / Διεθνή / Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Φρανσουά Φίγιον
ÊïéíÞ óõíåäñßáóç ôùí ôåóóÜñùí áñìüäéùí Åðéôñïðþí ãéá ôç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ ìå ôéò åðåßãïõóåò ñõèìßóåéò ãéá ôç äéáðñáãìÜôåõóç êáé óýíáøç óõìöùíßáò ìå ôïí Åõñùðáúêü Ìç÷áíéóìü ÓôÞñéîçò ôçí ÔåôÜñôç 15 Éïõëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγχαίρει τον Φρανσουά Φίγιον

Τα συγχαρητήρια του μέσω Διαδικτύου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρανσουα Φιγιόν.

“Συγχαρητήρια στον @FrancoisFillon για την μεγάλη του νίκη σήμερα! Μας ενώνει ο αγώνας κατά του λαϊκισμού (και ότι έχουμε ίδια μέρα γενέθλια:)”, έγραψε στον λογαριασμό του στο Τwitter ο πρόεδρος της ΝΔ.

 

About Andreas Chondros